תנאי השימוש

מידע כללי:

 1. בטרם תחילת השימוש בשירותים המוצעים על ידינו, יש לקרוא את הוראות התקנון ותנאי השימוש ולאשר כי בחנת אותם, עיינת בהם ואתה מסכים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתקנון ולתנאי השימוש מבלי שתוצג מצידך כל תביעה ו/או טענה בעניין זה.
 2. יובהר כי כלל התנאים המוצעים על ידינו בתקנון ובתנאי השימוש מוצעים בלשון זכר, ואולם מתייחסים באופן שווה לשני המינים . במידה והינך לא מסכים לתנאים הללו עליך לחדול מכל פעילות באתר באופן מיידי ולא להשתמש בשירותים המוצעים על ידינו.
 3. ל- Joy digital (להלן: "החברה") הסמכות הבלעדית למנוע מכל מאן דהוא ו/או משתמש ו/או צד ג' כל גישה לשירותיה אם סברה כי נעשתה בהן פעילות החותרת בניגוד להוראות התקנון ותנאי השימוש ו/או בניגוד מוחלט לדיני מדינת ישראל והעניין נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ללא כל טענה ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יעלה בעניין זה.
 4. אין בתנאים הללו כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 5. החברה מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי רישום דומיינים, אחסון/אירוח אתרים, שרתים וירטואליים VPS, פיתוח אתרים ודפי אינטרנט, קידום אתרים ושיווק באינטרנט, שירותי בניית עמוד נחיתה (להלן ולעיל: “השירותים“) ו/או שירותים של צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה.
 6. השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים.
 7. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.
 8. השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.
 9. ביחס לשירותי הקמת עמוד נחיתה ו/או שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים יחולו ההוראות הבאות:
  • כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירותי צד שלישי, לא יהיה בו משהו המחייב את החברה בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב בעמוד הנחיתה המוקם ו/או בשירות צד שלישי.
  • החברה אינה אחראית על המידע, התכנים והתמונות המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירות צד שלישי. כמו כן, אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לצופים בדף הנחיתה ו/או למשתמשי בשירות צד שלישי ו/או לצד ג’ כתוצאה מהתכנים או מהשימוש בדף הנחיתה ו/או משימוש בשירות צד שלישי.
  • חל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים בדף הנחיתה המוקם. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים שכל דבר שיפרסם ו/או ישלח ו/או יצרף ו/או תעלה לדף הנחיתה הינם על אחריותו הבלעדית. אין החברה אחראית על הזנת תכנים לא נכונים ע”י המשתמשות ו/או על ידי צדדים שלישיים שאת שירותיהם משווקת החברה.
  • החברה אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג’. כל לקוח המעלה תמונה ו/או מידע לעמוד הנחיתה הינו האחראי הבלעדי עליה. אין להעלות כל תוכן שהמשתמש אינו בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.
  • העלאת תכנים לאתר כפופה לכך כי המשתמש מצהיר כי התוכן המועלה לדף הנחיתה אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו”ב. אם בכל זאת נמצא כי דף הנחיתה האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו”ב, החברה רשאית לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל”נוהל הודעה והסרה”, על פי דין.
  • דפי הנחיתה המוקמים עבור המשתמש יכללו קרדיט כמקובל לחברה המקימה את דף הנחיתה, וכן המשתמש מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בשם המשתמש, בלוגו ובדף הנחיתה לצורך פרסום החברה במדיה .
 10. יצוין כי כל האחריות לאבטחת כלל מנגוני האתר לרבות: אבטחת המידע, מאגרי המידע, שימור מערכות המידע, תכני המידע ועוד, מוטלת על המשתמש ועליו בלבד והינך מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תעלה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפעילות שלך באתר או בתכניו. כמו כן, הנך מתחייב לודא כי ביצעת את כל הפעולות הנדרשות לשם הגנה על האתר ותכניו ואף בחנת אפשרות להתייעץ עם מומחה לאבטחת מידע חיצוני בטרם פנית לקבלת שירותי החברה.
 11. במידה ובאתר קיים מנגנון של עסקאות אשראי עליך לוודא כי הינך פועל בקנה אחד עם התקנות והוראות הדין הקבועות ביחס לעסקאות מסוג זה, והאחריות לכך מוטלת על כתפי המשתמש בלבד ללא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד ג'.
 12. החברה שומרת לעצמה את כלל הזכויות הנקובות לה מכח הדין, להפעיל סנקציות נגד משתמש ו/או אתרים אשר אינם עומדים בתקנות והוראות ביחס לעסקאות האשראי ו/או כאלה שמכילות פרצות אבטחה מכל סוג אשר יש בהן כדי לסכן את משתמשי האתר, את החברה או מאן דהוא ולפעול ללא דיחוי וללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש כאמור לא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה לתבוע את החברה או את באי כוחה.
 13. לאחר שתאשר את התנאים ותסדיר את חובת התשלום שלך לחברה, החברה תאפשר מתן גישה למערכת אחסון האתרים וזאת בהתאם לגודל החבילה המוזמנת על ידי המשתמש ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 14. במידה וביום רכישת השירותים מהחברה, הנך משתמש בחברת אחסון אתרים אחרת, החברה תפעיל מאמץ סביר בכדי להעביר את כלל האתר על שרתיה. לא למותר לציין, כי אין לחברה כל אחריות בגין הזמן ו/או פגיעה בטיב הנתונים ו/או איבוד חלקי או מלא של הנתונים ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהעברת הנתונים מהחברה האחרת, והמשתמש אחראי בעניין זה באופן בלתי חוזר.
 15. אחריות המלאה לכלל תכני האתר חלה על המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם. הנך מתחייב, באופן בלתי חוזר לא לכלול באתר תכנים המפורטים להלן:
  • פעילות המפרה זכויות קנייניות של אחרים לרבות: סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד.
  • פעילות מינית בוטה המפרה את דיני מדינת ישראל וחותרת תחת פגיעה בתקנת הציבור.
  • תוכנת מחשב קוד הכולל שימושים בוירוסים וסוסים טרויאניים וכל יישום מזיק אחר.
  • כל פעילות כללית או ספציפית בין במישרין ובין בעקיפין אשר מנוגדות להוראות ולחוקים הקבועים במדינת ישראל.
  • כל פעילות אשר חותרת תחת חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  • כל פעילות שפרסומה נעשה בניגוד להוראות הדין.
  • כל פעילות בעלת תכנים מעליבים, פגעניים גסים אשר מנוגדים להראות הדין ומשמשים כבסיס יסודי להגשת תובענה תובענה אזרחית כנגד המשתמש.
  • כל פעילות אשר מנוגדות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 .
  • כל פעילות אשר טומנת בחובה משחקים אסורים ו/או הימורים ו/או פירמידות המנוגדות לכללי מדינת ישראל.
  • כל פעילות אשר עלולה לפגוע בין במישרין ובין בעקיפין בשאר לקוחות החברה.

לעניין סעיפים הללו "מעשה" לרבות מחדל. יובהר כי במידה ותפר את אחד הכללים הנקובים בסעיף 15, הנך מתחייב לשפות באופן בלתי חוזר את החברה בכל הוצאות אשר ייגרמו לה כתוצאה מהפרת הסעיף לרבות: הוצאות ישירות, הוצאות עקיפות, הוצאות משפטיות כלליות או נקודתיות הכוללת שכ"ט עו"ד מבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה מכח הדין.

 1. אתה מאשר כי אתה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ובתכנים שמפורסמים וכי קיבלת את כלל הרישיונות הדרושים לכך מכח הדין.
 2. אתה מתחייב בזאת שלא לכלול בין במישרין ובין בעקפין באתר תכנים אשר מוגדרים בתקנון כאסורים ותכנים האסורים לפי דיני מדינת ישראל, ובמידה ותפר זאת תוכל החברה להפעיל כנגדך סנקציות משפטיות הנקובות לה מכח הדין.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לכל תוצאה ו/או נזק מכח הפרסום באתר לרבות תכניו.
 4. החברה לא תישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה בידי צד ג' בתכנים אלו.
 5. העלאת תכנים לאתר ועדכונם יבוצעו על ידי המשתמש ובאחריותו המלאה. לכל משתמש יינתן שם משתמש וסיסמא אישיים דרכם יוכל לבצע את השליטה באתר באיזור האישי אשר יוקצה לו על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ללא כל תנאי מסייג.
 6. החברה תאפשר למשתמש לאחסן אתר בכפוף לחבילה המוזמנת על ידו באתר. למען הסר ספק, מגבלות האחסון ייקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם למדיניות הנקובה באותה העת ובכפוף לצרכיה ויכולותיה של החברה.
 7. כחלק ממדיניות החברה לעניין שימוש סביר, לא תאפשר החברה אחסון קבצים מסוג iso ועותקי cd אחרים.
 8. החברה אינה מתחייבת לשמור על תכני האתר, וידוע לך כי החברה מבצעת גיבויים באופן שוטף הנתונים לצרכיה בלבד. אתה מתחייב לשמור בצורה רציפה וקבועה עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תעמוד לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות שלה לעניין מגבלות האחסון בכל עת, בכפוף לשיקול דעתה ומבלי שתהא מחויבת לכך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
 10. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לוודא כי הינו פועל בכפוף למגבלות האחסון של החברה. למען הסר ספק, החברה אינה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש או לכל צד ג' באשר הוא כתוצאה מהשבתה של החשבון ו/או חריגה ממגבלות האחסון ו/או מכסה כוללת של הזיכרון / המעבד.
 11. בנוסף לשירותים המוצגים בסעיף 5, החברה תספק למשתמש תיבת דואר אלקטרוני מסוג WEB-MAIL על בסיס מערכת C-PANEL ותתחזק את תיבת הדואר האלקטרוני זו בלבד ללא תוספת תשלום.
 12. למען הסר ספק, החברה לא תספק כל שירות ו/או תמיכה טכנית ו/או טכנולוגית לתיבות דואר אלקטרוני חיצוניות כגון: office365 outlook, G-suite וכיוצ"ב.
 13. הנך מתחייב כדלהלן:
  • לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח דואר אלקטרוני הנועד לשימוש מסחרי ו/או כל דואר "זבל" ו/או אחר. כל השימוש בדואר האלקטרוני יבוצע בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
  • לא לבצע כל שימוש בדואר האלקטרוני אשר נועד להעביר מסרים המנוגדים לחוק, גסים, מעליבים, העולים לכדי ביצוע עוולה נזיקית ו/או עבירה פלילית ו/או אחריות בפן האזרחי ו/או הפוגעים בפרטיות ו/או העולים לכדי לשון הרע.
  • לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם משלוח "וירוסים", "תולעים ו/או כל יישום אינטרנטי אשר יש בידו לפגוע במאן דהוא.
  • לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם הפרת זכויות קניין רוחני כגון: זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות פטנטים.
  • לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם פעילות אשר יש בידה לפגוע בעבודת המחשב.
  • לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני אשר עלולה לפגיעה במשתמשים האחרים.
  • המשתמש והוא בלבד אחראי באופן בלעדי ובלתי חוזר לכלל ההודעות ואו הפעולות הנובעות מהדואר האלקטרוני ולתוצאות הנובעות מכך במישרין ו/או בעקיפין והוא יישא בכל נזק ו/או פגיעה ו/או תשלום עבור צד ג' ו/או מאן דהוא.
 14. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו בהתאם להוראות התקנון אלא אם קיבלת את הסכם החברה בכתב. לא יהיה תוקף לכל פעולה של שיעבוד ו/או הסבה ו/או העברה בניגוד להוראות הסעיף.
 15. לחברה הזכות הבלעדית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויתיה לצד ג' לכל מטרה ובלבד שצד ג' יקבל על עצמו את ההתחייבויות הנקובות לפי תקנון זה. המשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מוחלט ולחתום על כל מסמך שיידרש בפניו לשם ביצוע העברה ו/או המחאה ו/או שיעבוד הזכויות של החברה. לא זו בלבד, לחברה קמה זכות בלתי חוזרת לצרף לפעילותה השוטפת כל חברה נוספת אשר תסייע לה בניהול, שיווק, הפצה של תכניה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תקום למשתמש ו/או מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 16. למען הסר ספק, החברה זכאית לספק את השירותים שלה באמצעות קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים.
 17. לחברה הזכות הבלעדית להשבית את שירותיה לפרקי זמן הנדרשים על מנת לבצע תחזוקה , פעולות אבטחה וכיוצ"ב, ואין למשתמש ו/או צד ג' כל טענה ו/או דרישה העלולה לעלות לכדי עילה לפיצוי ו/או שיפוי מכל סוג.
 18. יובהר כי כלל האחריות לביצוע אבטחת האתר ו/או המידע בו ו/או ביצוע הגיבוי לכלל התכנים שבו ו/או שימור התכנים שבו וכלל פעולות האבטחה האחרות מוטלות ללא כל תנאי וסייג על המשתמש בלבד ועליו חלה אחריות הבלתי חוזרת להפעיל את כלל האמצעים על מנת לשמור על האתר והנתונים שבו ולא תעלה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מצד המשתמש ו/או מאן דהוא כנגד החברה ו/או באי כוחה.
 19. למען הסר ספק, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בכל הנוגע לאבטחת האתר ו/או גיבויו וכלל הנזקים הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או למאן דהוא, יחולו על המשתמש ו/או מאן דהוא בלבד.
 20. יובהר, כי החברה אינה מספקת כל שירותי אחסון אתרים לאתרים המשדרים שידורי רדיו, וידאו בצפייה ישירה, השמעת מוזיקה, באנרים פרסומיים או כל סוג של אחר של streaming אשר טומן בחובו הפרה של זכויות יוצרים וכל פעילות שכזו לרבות ההשלכות המשפטיות העולות ממנה תחולנה על המשתמש בלבד.
 21. המשתמש מצהיר לא כל תנאי וסייג כי משמש כבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ופעילות המפורסמת בתוכו וכי ניתנו לו כלל הרישיונות הנדרשים מכח הדין.
 22. המשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי או סייג שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או לשכפל ו/או להעניק זכויות למאן דהוא, ובכל קניין רוחני שבבעלות החברה וניתן למשתמש לשימוש זמני בלבד. למען הסר ספק, אין למשתמש כל זכות נוספת מלבד הזכות לבצע שימוש בשירותי החברה.
 23. החברה איננה מתחייבת לכל תוצאה ו/או תגובה חיובית ו/או שלילית אשר תתקבל עקב פרסום התוכן באתר , אם תתקבל כזאת בכלל לנוכח אחסון האתר. לא למותר לציין, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים ו/או כלפי מאן דהוא לתגובות שיתקבלו באתר בצורה ישירה ו/או עקיפה.
 24. השירותים של החברה ניתנים לשימוש כמות שהם. עם תחילת השימוש בשירותי החברה, המשתמש מצהיר כי בטרם החל בשימוש בדק את כלל השירותים, בחן את היכולת הכללית ואת מגבלות השימוש ומצא אותם עומדים בקנה אחד עם הצרכים שלו. עם תחילת השימוש של המשתמש, הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או או באי כוחה בכל הנוגע לשימוש בשירותי החברה. למען הסר ספק, יובהר כי השימוש בשירותי החברה יבוצע באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מאן דהוא.
 25. החברה איננה מתחייבת שכלל שירותי החברה יופעלו כסדרם ללא כל הפסקות מעת לעת ו/או יתקיימו באופן בטוח וללא כל מקום לטעויות ו/או גישה אשר אינה כדין למחשבי חברה ו/או מפני נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או באנרים ו/או וירוסים ו/או כל תקלה אחרת בין אם בחומרה ובין אם בתוכנה או בכל הנוגע לקווי התקשורת לחברה. החברה לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לא תהא חבה ולא תהיה למשתמש ו/או מאן דהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה במקרה ויתקיים האמור לעיל. עם זאת, החברה תפעיל אמצעים סבירים לתיקון מיטבי של התקלה.
 26. בעת הזמנתו של השירות, יעביר המשתמש את התשלום באמצעות אמצעי התשלומים הנקובים על שמו או אמצעי התשלום בהם יש לו את הזכויות המנויות מכח הדין לידי החברה, וכן ישא המשתמש בכל אחריות בלעדית לטיבם של אמצעי התשלום או חוקיותם.
 27. ביצוע תשלום על ידי המשתמש באמצעי תשלום אשר אינם מנויים לו מכח הדין מהווה עבירה פלילית, ומשכך לחברה עומדת הזכות הבלעדית לפנות למשטרת ישראל ו/או חברת כרטיסי האשראי וכן להגיש תובענה כנגד המשתמש בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף העלול להיגרם מכך.
 28. ביצוע סליקה של כרטיס האשראי יתבצע על ידי חברה צד ג' (להלן: "חברה צדדית") והיא תשמש כאחראית הבלעדית על שמירת פרטי אמצעי התשלום של המשתמש ו/או מאן דהוא. לחברה אין כל שליטה בפועל ו/או בעקיפין על שמירת פרטי האשראי וכל האחריות בגין עניין זה תוטל על החברה הצדדית. למען הסר ספק, לא ניתן לחייב את החברה בגין כל פיצוי ו/או נזק ו/או שיפוי כתוצאה מאיבוד ו/או גניבת פרטי האשראי וכל האחריות בגין כך תוטל על החברה הצדדית.
 29. העסקה שמבוצעת בין המשתמש לבין החברה כפופה למדיניות הנהוגה בחוק ומוגדרת "כעסקה מתמשכת".
 30. עם החתימה על תקנון זה, מאפשר המשתמש לחברה לגבות מדי חודש בחודשו את הסך החודשי או הסך השנתי בהתאם למהות העסקה שהחליט לבצע מידי החברה.
 31. אי תשלום מצידו המשתמש מהווה הפרה יסודית של הוראות התקנון, ובידי החברה השיקול הדעת הבלעדי להפסיק במיידי לספק את השירות לידי המשתמש. יובהר כי אי עמידה בתנאי התשלום עלולה לגרור נקיטת הליכים משפטיים של החברה כנגד המשתמש וכל ההוצאות בגין הליכים אלו יחולו על המשתמש.
 32. מוסכם בין החברה לבין המשתמש כי כל יום של פיגור בתשלום החודשי יגרור בגינו פיצוי על סך 5% מדמי התשלום החודשיים, החל ממועד התשלום הנקוב עד למועד התשלום בפועל. יובהר כי הסכום הנקוב יגרור בגינו תוספת הפרשי ריבית והצמדה כפי שמוגדר בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א 1961.
 33. דין הסכמתו של משתמש לתקנון זה כדין חתימה על החוזה כפי הנקוב בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"ועל כל המשמעויות הנובעות מכך.
 34. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התעריף שיחול על מתן השירות למשתמש יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע”מ כחוק.
 35. המשתמש רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע”י החברה על ידי מתן הודעה בכתב תוך 3 ימי עסקים מיום רכישת השירותים. (להלן: "ביטול השירות"). עם ביטול השירות ישלם המשתמש לידי החברה דמי ביטול על סך 5% מסך העסקה כוללת או 100 ש"ח הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול"). על הודעת ביטול השירות לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. למען הסר ספק, במידה והחברה רכשה עבור המשתמש "דומיין" ו/או שרת VPS אין בביטול השירות לגרוע מחובת התשלום של המשתמש בעבור "הדומיין" ו/או שרת VPS שנרכש עבורו והוא יחויב בתשלומו בנוסף לדמי הביטול.
 36. לחברה הזכות הבלעדית להודיע על שינויו ו/או ביטולו של תקנון זה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי בהודעה בת 15 ימים מראש באמצעות המייל. למשתמש לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או זכות כתוצאה מביטולו ו/או שינויו של תקנון זה.
 37. אין בביטול וא/ שינוי התקנון על ידי החברה כדי לגרוע מחובת תשלום זו או אחרת על ידי המשתמש עד המועד אותו קיבל את שירותיה.
 38. לחברה זכות העיכבון הבלעדית ביחס לכל קובץ ו/או תוכן עד אשר יסדיר המשתמש את חובת התשלום שלו לחברה.
 39. הגבלת אחריות- החברה לא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או למאן דהוא העולה פי 4 על סכום התשלום עבור השירות שהוזמן על ידי משתמש זה. אתה מצהיר ללא כל תנאי ו/או סייג כי הגבלת אחריות זו מוסכמת עליך והינך מודע אליה ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה הנוגעת לתנאי זה כנגד החברה. למותר לציין, כי על בעלי החברה לא תוטל כל אחריות אישית ו/או שילוחית לנזקים שייגרמו על ידי החברה למשתמשים שלה. לא זו אף זו, אתה מצהיר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין המשתמש ו/או מאן דהוא לבין החברה וכי היא סבירה ומקובלת ביחס לתנאי התקנון.
 40. במידה והמשתמש יפר הוראה מהתקנון, לחברה הסמכות הבלעדית לגרוע ו/או למחוק ו/או לעכב ו/או לסגור ו/או להשבית את חשבונו וזאת בכפוף להתראה מוקדמת מצד החברה בת 7 ימים לידי המשתמש לתקן את ההפרה.
 41. למשתמש האחראיות הבלעדית לכל נזק שייגרם לחברה ו/או למאן דהוא, כפועל יוצא מהפרת התקנון ו/או הוראותיו.
 42. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל נזק, אובדן רווח, הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרה של הוראות התקנון.
 43. כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לתקנון זה תובא בפני בורר, אשר ימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. הבורר לא יהיה כבול לפרוצדורה (סדרי הדין) האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יחויב בנימוק ההחלטה שלו.
 44. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 45. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח- 1968 יהיה בית המשפט שמקום מושבו בעיר תל אביב בלבד.
 46. הודעות בין הצדדים יישלחו בדואר רשום ו/או באמצעות ביצוע שליחה על ידי שליח ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס. כל הודעה ששלח צד אחד לידיו של הצד השני באמצעות דואר רשום, חזקה שהגיעה ליעד תוך שלושה ימים מהמועד שבו נמסרה למשלוח. כל הודעה שהועברה באמצעות שליח תהא תקפה בכפוף לחתימה של השליח על המשלוח. כל הודעה שהועברה בדואר אלקטרוני ו/או פקס חזקה שהתקבלה תוך שני ימי עסקים.
 47. בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, סמכות השיפוט הבלעדית תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב וזאת בלבד.
 48. כל האמור בתקנון זה, ממצא את ההסכמה הנוגעת לתנאים בין הצדדים. אין כל תוקף להסכמות שבוצעו בטרם החלתו של תקנון זה. כל שינוי של תנאי התקנון ו/או בהסכמות שבין החברה לבין המשתמש ייעשו אך ורק בכתב.